uchwała krajobrazowa Gdańska – szyldy

uchwała krajobrazowa Gdańska – szyldy

Przyjęta w dniu 22.02.2018 przez Radę Miasta Gdańska Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska, czyli tzw. uchwała krajobrazowa Gdańska lub UKG, spowodowała przeniesienie warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych wprost do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu miasto zyskało możliwość wydawania sprzeciwów wobec zamierzeń instalacji na terenie miasta reklam niezgodnych z UKG. Ściślej, wydawania sprzeciwów oraz nakładania niemałych kar finansowych. W dniu 2.04.2020 zakończył się dwuletni okres na dostosowanie szyldów oraz innych tablic i urządzeń reklamowych w Gdańsku do wymogów obowiązującej w mieście uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa. Dostosowanie szyldów.

Zdajemy sobie sprawę, że uchwała krajobrazowa jest dokumentem ani łatwym, ani przyjemnym w lekturze. Nasi Klienci mogą zawsze liczyć na pomoc w zakresie interpretacji zapisów UKG. Na wyraźne zlecenie Klienta istnieje również możliwość występowania przez B52 do GZDiZ z wnioskami o wydanie opinii o zgodności zamierzeń reklamowych z UKG.

 

Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na 8 stref…

…od SZ (obszar obejmujący tereny zielone, jak lasy oraz inne tereny o charakterze przyrodniczym: parki miejskie, cmentarze, plaże a ze względu na istotne walory krajobrazowe oraz funkcję wymaga szczególnej ochrony) aż do SP (obszar zawierający duże kompleksy produkcyjne oraz handlowo-usługowe oraz inne obiekty przemysłowe). Każda stref oznacza różne warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, przy czym tym razem skupię się wyłącznie na szyldach.

Chociaż Gdańsk wprowadził za sprawą uchwały krajobrazowej regulacje w zakresie możliwości sytuowania reklam, szyldy pozostają tym elementem komunikacji wizualnej, który podlega najmniejszym obostrzeniom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, B52 przygotowała zestawianie szczegółowych zasad sytuowania szyldów, w zależności od strefy:

(…)

Szyld główny:

a) w formie przestrzennych lub płaskich znaków bez tła,
SZ S0 SR S1 S2 SI S3 SP

(także w formie ekranu świetlnego),
SZ S0 SR S1 S2 SI S3 SP

b) o dopuszczalnej wysokości znaków:
– nie większej niż 0,7 m przy wysokości sytuowania do 10,5 m,
– nie większej niż 1/15 wysokości sytuowania oraz nie większej niż 5 m wysokości, przy wysokości sytuowania powyżej 10,5 m.
SZ S0 SR S1 S2 SI S3 SP

b) o dopuszczalnej wysokości znaków nie większej niż 1/5 wysokości sytuowania.
SZ S0 SR S1 S2 SI S3 SP

(…)

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat warunków sytuowania szyldów w Twojej strefie.

 

Ogólne zasady sytuowania szyldów (niezależne od strefy)

W § 7 uchwała krajobrazowa zawiera generalne zakazy, nakazy i dopuszczenia tablic i urządzeń reklamowych.

§ 8. 1. W odniesieniu do szyldów, o ile inne przepisy Uchwały nie stanowią inaczej:
1) nakazuje się:
a) zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% wysokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, z wyłączeniem szyldów: – wykonanych z giętych lamp neonowych; – usytuowanych w nadświetlu wejścia do lokalu; – usytuowanych modułowo, w zakresie odległości pomiędzy krawędziami tych szyldów; – a dla szyldów o orientacji pionowej – nakazuje się zachowanie pola ochronnego o wielkości nie mniejszej niż 15% szerokości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego,
b) sytuowanie szyldów o jednolitych gabarytach, wysokościach ich sytuowania i długościach wysięgników, na których są umieszczane, dla szyldów sytuowanych na galerii lub w obrębie podcienia lub za wspólnymi arkadami;

2) dopuszcza się:
a) sytuowanie szyldów w poziomym pasie elewacji, znajdującym się ponad oknami w parterze i pod oknami kondygnacji następnej, przy czym dla szyldów: – równoległych – także w nadświetlu funkcjonującego wejścia do budynku prowadzącego do lokalu oraz na totemie; – wykonanych bezpośrednio na elewacji technikami plastycznymi oraz szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych – także na kolejnych kondygnacjach; – o orientacji pionowej wykonanych wyłącznie w formie znaków bez tła (o orientacji poziomej poszczególnych znaków) w pionowych pasach elewacji w sąsiedztwie otworów okiennych lub drzwiowych – także na następnej kondygnacji; – w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach – w miejscu sytuowania zabytkowego wysięgnika,
b) dla elewacji wykonanych z materiałów szlachetnych – sytuowanie szyldów równoległych wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych, mocowanych w sposób nienaruszający materiałów szlachetnych (w szczególności na kołkach dystansowych lub podkonstrukcjach mocowanych w fugach pomiędzy cegłami),
c) sytuowanie szyldów nad otworami okiennymi lub drzwiowymi zwieńczonymi łukami lub detalem architektonicznym – wyłącznie w formie znaków bez tła, w tym w formie giętych lamp neonowych,
d) dla szyldów równoległych w formie tablic na budynkach, możliwość pochylenia powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 30 stopni w dół, tak aby dolna krawędź szyldu znajdowała się bezpośrednio przy powierzchni sytuowania,
e) sytuowanie szyldów na obiektach wyposażenia ogródków gastronomicznych, w szczególności na lambrekinach parasoli lub markiz, z wyłączeniem przegrodzeń (w tym donic), przy czym: – dopuszcza się wyłącznie szyldy równoległe; – dopuszcza się szyldy wyłącznie w formie znaków bez tła; – dopuszczalna wysokość znaków wynosi nie więcej niż 0,15 m; – dopuszczalna powierzchnia służąca ekspozycji reklamy wynosi do 20% powierzchni płaszczyzny, na której jest sytuowana; – z wyłączeniem szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji.

2. Dopuszcza się sytuowanie szyldów zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcji w dotychczasowych miejscach sytuowania szyldów zabytkowych.

3. W przypadku, gdy wejście do lokalu z zewnątrz znajduje się na następnej kondygnacji ponad parterem lub w suterenie, przepisy dotyczące tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych w parterze obowiązują także dla tych kondygnacji i lokali.

 

W zakresie liczby szyldów na nieruchomości

4. Ustala się następującą liczbę szyldów, które mogą być usytuowane na danej nieruchomości, przez każdy podmiot prowadzący na niej działalność:
1) jeden szyld równoległy lub semaforowy dla każdego lokalu posiadającego bezpośrednie wejście z zewnątrz lub witrynę;
2) jeden dodatkowy szyld równoległy albo semaforowy sytuowany na innej elewacji dla każdego lokalu posiadającego witryny na co najmniej dwóch elewacjach lub co najmniej dwa czynne i udostępnione publicznie wejścia z zewnątrz;
3) jeden szyld wizytówkowy przy wejściu do budynku dla każdego podmiotu zajmującego lub współdzielącego lokal, który nie posiada bezpośredniego wejścia z zewnątrz;
4) jeden szyld wizytówkowy przy przejściu prowadzącym do lokalu dla każdego lokalu, do którego wejście nie znajduje się od strony ulicy, w szczególności szyld flankujący przejście bramne prowadzące do podwórka;
5) jeden dodatkowy szyld wizytówkowy albo równoległy na nieażurowych fragmentach ogrodzenia lub na pylonie (odpowiednio wizytówkowym lub zbiorczym) lub na totemie, dla każdego podmiotu;
6) jeden poziomy lub jeden pionowy szyld główny w formie znaków bez tła, spełniający jeden z poniższych warunków:
a) zamiast szyldu równoległego – dla budynku usługowego posiadającego jedną kondygnację o wysokości mniejszej niż 5 m,
b) jako dodatkowy szyld – dla budynku usługowego, posiadającego więcej niż jedną kondygnację naziemną;
7) nie więcej niż trzy dodatkowe szyldy w formie flag na maszcie flagowym, po jednej fladze na każdy maszt;
8) nie więcej niż dwa dodatkowe szyldy w formie flag na wysięgnikach zabytkowych lub ich wiernych rekonstrukcjach, po jednej fladze na każdy wysięgnik;
9) nie więcej niż trzy szyldy zabytkowe lub ich wierne rekonstrukcje.

 

Formy szyldów i miejsca sytuowania

5. W odniesieniu do następujących rodzajów szyldów:
1) równoległych – dopuszcza się sytuowanie:
a) nad otworem drzwiowym lub okiennym lub nad kilkoma otworami,
b) w nadświetlu lub na fryzie,
c) na przeszkleniu w otworze okiennym lub drzwiowym, innym niż nadświetle,
d) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia, na zwieńczeniu bramy w ogrodzeniu, na pylonie zbiorczym, na totemie,
e) równolegle do obrysu poziomego okapu lub markizy nad wejściem głównym, w szczególności zadaszonego podjazdu pod główne wejście do hotelu;
2) semaforowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) w odległości nie mniejszej niż 2,2 m od poziomu terenu,
b) wyłącznie na obiektach o powierzchni użytkowej większej niż 15 m2,
c) w odległości od płaszczyzny sytuowania do najdalej wysuniętego punktu szyldu nie większej niż 1,2 m, z uwzględnieniem wysięgnika,
d) w odległości nie mniejszej niż 3 m pomiędzy szyldami semaforowymi, z wyłączeniem flag na wysięgnikach zabytkowych,
e) w bezpośrednim sąsiedztwie otworu okiennego lub drzwiowego lokalu,
f) na rogu budynku jeżeli lokal posiada witryny z obu stron tego narożnika;
3) głównych – dopuszcza się sytuowanie:
a) ponad górną krawędzią elewacji, w odległości od tej krawędzi nie większej niż połowa wysokości znaków szyldu, a dla szyldów wykonanych z giętych lamp neonowych także na tej krawędzi,
b) w obrębie elewacji, z wyłączeniem otworów okiennych lub drzwiowych,
c) w miejscu wskazanym pod sytuowanie szyldów w projekcie budowlanym budynku,
d) na pylonie lub totemie;
4) wizytówkowych – dopuszcza się sytuowanie:
a) przy wejściu do budynku w obrębie parteru lub innej kondygnacji, na której znajduje się wejście do lokalu z zewnątrz,
b) na pylonie wizytówkowym,
c) na nieażurowych fragmentach ogrodzenia.

 

Informacje zaczerpnięte z serwisu Uchwała Krajobrazowa Gdańska. Więcej na: http://www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/
Pełny tekst uchwały pod adresem: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2018/1034/akt.pdf

Strony powiązane:

B52 > oferta > szyldy reklamowe
B52 > oferta > szyldy reklamowe > litery 3D
B52 > oferta > szyldy reklamowe > kasetony reklamowe
B52 > pracownia > technologie

 

Pozostaw komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *